اداره ورزش و جوانان شهرستان قرچک » برگزاری کارگاه آموزشی “مهارت های ده گانه زندگی”
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه آموزشی “مهارت های ده گانه زندگی”

انتشار: یکشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۶ / ساعت ۱۰:۲۶:۵۱ |
کد خبر: 1905 |
بازدید: 145 views |
بدون دیدگاه

به مناسبت هفته جوان کارگاه آموزشی “مهارت های ده گانه زندگی ” در محل دانشگاه اریکه پرسپولیس برگزار شد. این کارگاه با همکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس، اداره ورزش و جوانان و شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک برگزار شد. لازم به ذکر است مهارت های زندگی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻮاﻧﺎییﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اکتساب آنها […]

به مناسبت هفته جوان کارگاه آموزشی “مهارت های ده گانه زندگی ” در محل دانشگاه اریکه پرسپولیس برگزار شد.
این کارگاه با همکاری دانشگاه اریکه پرسپولیس، اداره ورزش و جوانان و شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک برگزار شد.
لازم به ذکر است مهارت های زندگی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻮاﻧﺎییﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اکتساب آنها ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎری و رﻓﺘﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﺎرآﻣﺪ فرد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎییﻫﺎ ﻓﺮد را ﻗﺎدر میﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﺑﺪون ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎرات و ﻣﺸﻜﻼت روزﻣﺮه ﺑوﻳﮋه در رواﺑط ﺑﻴﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﺪ.
خودآگاهی، ارتباطات اثربخش، روابط بین فردی، همدلی، تصمیم گیری، حل مساله، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، کنار آمدن با استرس سر فصل های ده گانه ای بودند که در این کارگاه به آن پرداخته شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *